موضوع انتخابی اين هفته از طرف مهدی:

 قشنگترین و زیباترین در کوتاهترین جمله از عشق

جهت دريافت جايزه به مهدی مراجعه کنيد!