به نام حق 

سلام بر دیزباد سلام بر سرزمین علم و سلام به همه عاشقان وطن

سلام گرم ما از دیزبادیهای عزیز.

همانگونه که قبلا قول داده بودیم  برای شب چله شما بلند ترین شب سال مطلبی بنویسیم .و بهتر اندیم  شعری از  یک شاعر دیزبادی که

همگی با ابیات او اشنا یم ( مرنا مک)

خوشا دیزباد و اب خوشگوارش

میان  لوکه  و قجقر  مکا نش

عبیر امیز  ان  باد و شما لش

عجب  ابی  بدارد  نو حصارش

که این  ده در میان کوهساره

هوایش معتدل همچون بهاره

یکی از میوه های دیزباد علیا

همین سیب است و الوی بخارا

شب چله خوبی داشته باشیدو همیشه موفق باشید/

حق یارتان کریم میرشاهی

مهدی و فلورا سالگرد ازدواجتان را تبر یک  میگویم