سلام به همه ديزبادی ها (از اقچه تا پوشت سووم تا تلخ کمرسيه) يک هفته گذشت و دوباره با يک سوال به ديدار شما آمديم، البته نه برای مسابقه.

يک سوال که جواب دادن يا ندادنش جايزه ای در برنخواهد داشت.چون اين سوال نيست، يک معماست:

چرا در روستايی که به قول مطبوعات سال ۴۱،(همه افراد ساکن اين روستا که سن آنها کمتر از ۴۱سال است باسوادند)، بعد از گذشت ۴۱ سال هنوز کوچه های روستايشان به کوچه های طاعون زده سال ۴۱ ق.م شباهت دارد؟ و چرا از لوله های آب ساخته شده در سال ۴۱به جای آب، جوراب خارج می شود؟پس اين باسواد شدن چه حاصلی برای ديزباد و ساکنين آن داشته است؟