دوستان، با خيام هفته خوبی در پيش داشته باشيد.

در چند شماره

۱- منتظر عکسهای تازه از سوژه های تازه باشيد.

۲-در مقابل،چشم داشت ما اين است که نقد و پيشنهادهای خود را دريغ نکنيد... و اگر فکر می کنيد که می توانيد موضوعی را مطرح کنيد که همگام با هم پيرامون آن گفتگو کنيم، درنگ نکنيد.

۳-(نکته مهم) شايد اين تنها وب لاگی باشد که (برعکس بقيه)صفحه اصلی آن کوتاه و اصل مطلب در قسمت پيامها قرار دارد، پس چشم داشتی که از برخی از خوانندگان(نويسندگان) داريم، اينه که پيامهاتون جهت مند باشه، و خواندن آن برای ديگران ملال آور و خسته کننده نباشه و از گذاردن پيامهای بسيار شخصی و بی هدف خودداری گردد، چرا که خوانندگان شما بيشتر از کسانی هستند که می شناسيد، پس اين فرصت اندک را که می توان آزادانه سخن گفت، بيش از اين غنيمت بشماريم....

۴- گرچه هفته گذشته آمار پيامهای دوستان، اين باور رو تقويت می کرد که روی حرف خيام نمی شه نظری داد!!  ولی اينو می گذاريم به حساب اينکه خيلی از دوستان ثابتمون دسترسی آسان به اينترنت نداشتند....! به همين دليل بازهم با خيام اومديم سراغ صفحه جديد!

۵- و اما خيام چه می گويد:

اجرام که ساکنان اين ايوانند      اسباب تردد خردمندانند

هان تا سر رشته گم نکنی    کانان که مدبرند سرگردانند

يک دانشمند اختر شناس هم اين چنين می گويد که کسی که به کيهان نگاه کند ديگر به زمين نگاه نمی کند. (حدس بزنيد اين مطلب از قول کی نوشته شده).

چند مطلب که در هفته های آينده در قسمت پاسخ به نامه ها قرار می گيره !!!!
يوسف عزيز نامه رسيد، بيشتر با ديزباد در تماس باشيد.

ماندانای عزيز، به صفحه مورد نظر شما دسترسی پيدا نکردم..!