مهربانی در کلام،اعتماد می آفريند، مهربانی در فکر کردن، بصيرت خلق می کند و مهربانی در بخشش، عشق به وجود می آورد...

دمی باخيام:

از من رمقی به سعی ساقی مانده است.

             از صحبت خلق بی وفايی مانده است.

                      از باده دوشين قدحی بيش نماند.

                         از عمر ندانم که چه باقی مانده است.

با تشکر از آقای بيژن رحمانی(مرادميرزا)، که موسيقی متن را تقديم بينندگان سايت نموده اند.